11 kwietnia 2017

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI

  DO SPOŁECZNEGO  GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KLUCZBORKU

§1

 1. Organem prowadzącym Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego  w Kluczborku jest Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Posiada statut i wewnętrzne regulaminy.
 2. Szkoła nie podlega rejonizacji.
 3. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których stan rozwoju emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno- wychowawczych w systemie klasowo-lekcyjnym, bez dodatkowej opieki.

§2

Nabór do Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku odbywa się według następującej kolejności:

 1. Po pobraniu i wypełnieniu przez rodzica podania (do pobrania w sekretariacie szkoły lub TUTAJ) o przyjęcie ucznia do klasy I, która ma być utworzona w następnym roku szkolnym, a także do klas II-III dysponujących wolnymi miejscami, i po złożeniu podania w sekretariacie szkoły – zostaje on wpisany na listę kandydatów uczniów do klasy I lub do klasy dysponującej  wolnymi miejscami.
 2. Sekretariat szkoły informuje rodziców kandydatów o ofercie szkoły i o zasadach niniejszego regulaminu.
 3. Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji oraz inne dokumenty regulujące pracę szkoły zamieszczone są na stronie internetowej placówki.

§3

 1. Do klasy I w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku.
 2. Absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku, którzy uzyskali ze sprawdzianu po kl. VI wynik co najmniej średni w dziewięciostopniowej skali staninowej (czyli procentowy wynik ucznia uzyskany na sprawdzianie kończącym klasę VI) oraz otrzymali co najmniej dobrą ocenę z zachowania w kl. VI, przyjmowani są do Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku bez dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Na wniosek rodziców ucznia, który nie spełnia kryteriów wymienionych w §3 ust. 2, dyrektor w porozumieniu z Radą Nauczycieli rozpatruje możliwość  warunkowego przyjęcia ucznia do Gimnazjum.

§4

 1. Przyjęcie do kl. I Gimnazjum uczniów niebędących absolwentami Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku odbywa się na podstawie udokumentowanych osiągnięć edukacyjnych kandydata w szkole podstawowej (tj. ocen uzyskanych na I półrocze klasy VI z poszczególnych przedmiotów i oceny z zachowania) oraz wyniku sprawdzianu po klasie VI co najmniej średniego w dziewięciostopniowej skali staninowej (czyli procentowego wyniku ucznia uzyskanego na sprawdzianie kończącym klasę VI).
 2. W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
 3. Lista kandydatów do klasy I na następny rok szkolny zostaje zamknięta w połowie czerwca każdego roku.
 4. Na wniosek rodziców ucznia, który nie spełnia kryteriów wymienionych w §4 ust. 1, dyrektor w porozumieniu z Radą Nauczycieli rozpatruje możliwość  warunkowego przyjęcia ucznia do gimnazjum.

§5

 1. Po zakończeniu wstępnej rekrutacji zbiera się komisja, która pod przewodnictwem dyrektora szkoły ostatecznie ustala listę przyjętych do szkoły.
 2. Lista uczniów przyjętych do klasy I jest do wglądu dla zainteresowanych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły w ostatnim tygodniu czerwca lub pierwszym tygodniu lipca.
 3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), zostaną przyjęci niezależnie od powyższych kryteriów.

ZASADY

 PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
W KLUCZBORKU

§6

 1. W skład komisji przeprowadzającej rekrutację uzupełniającą do klas dysponujących wolnymi miejscami wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca odpowiedniej klasy i wskazani przez dyrektora nauczyciele.
  Celem spotkania rekrutacyjnego jest określenie poziomu umiejętności i wiedzy ucznia oraz poznanie jego oczekiwań i zainteresowań, a także zaznajomienie go ze specyfiką szkoły i zasadami w niej obowiązującymi.
 2. W czasie spotkania rekrutacyjnego z kandydatem odbywa się rozmowa rodziców kandydata z dyrektorem na temat wzajemnych oczekiwań,  założeń programu wychowawczego oraz zasad obowiązujących w szkole.
 3. Na ostateczny wynik rekrutacji mają wpływ zarówno wyniki spotkania rekrutacyjnego z kandydatem, jak i rozmowa rodziców.
  Po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych zbiera się komisja, która pod przewodnictwem dyrektora szkoły ostatecznie ustala listę przyjętych do szkoły.
 4. W ciągu 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej rodzice kandydata  powiadamiani są o jej wyniku.

§7

Ostatecznym  potwierdzeniem faktu zapisania ucznia  do  gimnazjum  jest wpłacenie opłaty rekrutacyjnej.