11 kwietnia 2017

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO STO
W KLUCZBORKU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z dn. 24 listopada 2015 r.; poz. 1942)

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO STO W KLUCZBORKU

 1. Rekrutacja uczniów do klasy I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności.
 2. Termin rekrutacji ustala dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku.
 3. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez dyrekcję   Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. W skład komisji musi wchodzić co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół  Ogólnokształcących STO w Kluczborku.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

a) dyrektor szkoły,

b) osoba, której dziecko bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do SLO STO w Kluczborku.

 1. Kandydaci do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku przyjmowani będą na podstawie: wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen uzyskanych na końcowym świadectwie gimnazjalnym oraz dokumentów poświadczających osiągnięcia w różnych dyscyplinach.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 (dwieście).
 3. Za egzamin gimnazjalny można uzyskać do 100 punktów.
 4.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii – przeliczane są na punkty według zasady, iż 1% w każdym zakresie odpowiada 0,2 pkt;
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,
  6. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

9. Za oceny na końcowym świadectwie gimnazjalnym oraz za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wymienione można uzyskać do 100 punktów.

 1. Podczas kwalifikacji pod uwagę bierze się oceny z języka polskiego, historii i języka obcego (jednego – niezależnie od tego, jaki to język nowożytny), matematyki, biologii lub fizyki.
 2. Przyjmuje się następujący przelicznik punktowy za oceny z języka polskiego, historii, języka obcego nowożytnego, matematyki, biologii lub fizyki:
  a.   za ocenę celującą – 20 punktów,
  b.  za ocenę bardzo dobrą – 16 punktów,
  c.  za ocenę dobrą – 12 punktów,
  d.  za ocenę dostateczną – 8 punktów,
  e.  za ocenę dopuszczającą – 2 punkty
 3. Kandydat może otrzymać maksymalnie 25 punktów za udokumentowane osiągnięcia:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
  2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym (wymienionych w tabeli poniżej):

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1942

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

e) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

3. stały wolontariat lub uznana praca w samorządzie szkolnym – 2 punkty.

13. Warunkiem pozytywnego przejścia kwalifikacji jest uzyskanie co najmniej 90 punktów.

14. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje większa liczba punktów.

15. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

16. Gdy liczba uzyskanych przez kandydata punktów jest równa, szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce:

 1. absolwentom Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku,
 2. rodzeństwu dzieci uczących się w Zespole,
 3. dzieciom nauczycieli uczących w Zespole,
 4. sierotom, osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osobom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
 5. kandydatom o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 6. kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 7. gdy wymienione w pkt 1-6 zasady nie okażą się rozstrzygające, przyjmuje się wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria.

17. Wykaz konkursów tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, w których udział punktowany jest wg  skali przedstawionej w p. 12.2 :

 1. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”.
 2. Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”.
 3. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”.
 4. Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”.
 5. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Języku Polskim”.
 6. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej”.

18. Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego zawarty w Zarządzeniu Opolskiego  Kuratora  Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2016/2017:

– Konkurs Polonistyczny

– Konkurs Języka Angielskiego

– Konkurs Języka Niemieckiego

– Konkurs Języka Francuskiego

– Konkurs Historyczny

– Konkurs Geograficzny

– Konkurs Biologiczny

– Konkurs Matematyczny

– Konkurs Chemiczny

– Konkurs Fizyczny

– Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

19. Wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjów:

– Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

– Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów

– Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

Terminy przyjmowania podań i kwalifikacja kandydatów do szkoły

 1. Składanie podań (podanie pobierz TUTAJ) 30 maja – 22 czerwca 2018 r.
2. Składanie przez kandydatów do szkoły oryginałów świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 23 czerwca – 28 czerwca 2018 r.

 

 3. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły 3 lipca 2018 r.