Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa opracowana i wprowadzona w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku od 1 września 2020 r.

 Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa opracowana i wprowadzona

w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązująca na terenie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

 od 1 września 2020 r.

 

Na podstawie:

 1. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.);
 2. 28 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b UPO)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b UPO)
 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);
 7. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,   str. 1);
 8. wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 sierpnia 2020 r. dla szkół podstawowych.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DZIAŁALNOŚCI ZSO STO W KLUCZBORKU

W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO W KRAJU STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z CHOROBĄ ZAKAŹNĄ COVID-19

Mając na uwadze konieczność:

 1. zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania w placówce zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji i realizacji procesu opiekuńczego,
 2. ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych              w ważnych celach publicznych,
 3. ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażeni na pozbawienie ich praw,

wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w placówce w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego  z Covid-19.

Organizacja nauki w szkole

 1. Jedna klasa powinna pracować w jednej sali. Dopuszcza się przemieszczanie się po budynku szkoły np. na zajęcia do sali komputerowej, biologicznej, chemicznej itp.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć, nos i usta zakrywa się obligatoryjnie podczas przemieszczania się po korytarzach szkolnych.
 4. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 5. Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy, tj. od 7.00 do 16.00.
 6. Aby zapobiec ewentualnym reakcjom alergicznym w szkole uczniowie używają własnych środków do dezynfekcji rąk oraz zestawu własnych maseczek.
 7. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przeprowadzać dziecka do szkoły.
 9. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć są dezynfekowane po każdej lekcji. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
 10. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 11. Obowiązkiem nauczycieli jest wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie powinni opuszczać budynek szkoły podczas przerw, by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.
 13. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na korytarzach szkolnych.
 14. O ile to możliwe, zaleca się organizowanie zajęć jak najczęściej na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 15. Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować dystans w kontaktach z nauczycielami i dziećmi, co najmniej 1,5 m.
 16. Rodzice i opiekunowie uczniów klas II – VIII przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły nie mogą wchodzić do budynku.
 17. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do szkoły.
 18. Przy drzwiach wejściowych do budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników placówki.
 19. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Rodzice uczniów klasy I mogą przebywać w szatni ze swoim dzieckiem z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych rodziców i nauczycieli, co najmniej 1,5 m.
 2. Jednorazowo w szatni może przebywać 6 rodziców zabezpieczonych w maseczki ochronne i zachowujących dystans co najmniej 1,5 m wobec siebie.
 3. Wspólne urządzenia są codziennie dezynfekowane lub myte wodą z detergentem.
 4. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 5. Świetlica szkolna zorganizowana jest w miarę możliwości w kilku salach lekcyjnych. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.
 6. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Każda osoba dorosła oraz uczniowie klas IV – VIII wchodzący z zewnątrz do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
 2. Nauczyciele oraz personel pomocniczy regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem.
 3. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i starannie myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.
 4. Pracownik administracji szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych – klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników światła.
 5. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W szkole wyznaczone jest izolatorium- pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. Pracownicy/obsługa szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i powiadomić dyrektora o swojej nieobecności. Powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem i/lub stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 4. Dyrektor szkoły w razie nieobecności w pracy nauczyciela organizuje za niego zastępstwo. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnych nauczycieli istnieje możliwość zawieszenia zajęć w szkole po uzgodnieniu tego z Organem Prowadzącym oraz/lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od pracy. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, jest poddawany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami.
 7. Pracownik z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem odjeżdża ze szkoły transportem indywidualnym.
 8. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Na czas oczekiwania na transport ma zapewnioną jednorazową maseczkę.
 9. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas zajęć objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o podejrzeniu choroby, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz organ prowadzący placówkę.

Fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel Dyrektorowi szkoły. Dyrektor  wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna.

 1. Rodziców ucznia o złym stanie zdrowia ucznia powiadamia wychowawca lub sekretariat szkoły.
 2. Uczeń musi być niezwłocznie odesłany ze szkoły transportem indywidualnym zapewnionym przez rodziców.
 3. Uczeń oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od innych co najmniej 2m. Na czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości.
 4. Na czas oczekiwania na transport uczeń ma założoną maseczkę.
 5. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do szkoły do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego w sytuacji kiedy:
 6. umieszczono dziecko w izolatorium, wezwano rodziców/służby medyczne w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
 7. poinformowano szkołę przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
 8. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego z dzieci z grupy zagrożenia epidemiologicznego:
 9. zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
 10. zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu placówkę,
 11. ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikując możliwy krąg oddziaływania zakażeń,
 12. rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń placówki,
 13. poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego placówkę i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom placówki.
 14. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług:
 15. przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, identyfikując możliwy krąg możliwych zakażeń,
 16. informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne,
 17. informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu informując o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym,
 18. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do szkoły lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęcie nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wydaje inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

10.W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 1. Pracownicy przejmujący opiekę nad uczniem od rodziców/upoważnionych opiekunów czy przekazujący ucznia po zajęciach rodzicom/opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m.
 2. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej: maseczkę/przyłbicę i rękawiczki.

Dodatkowe obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
 2. a) wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji,
 3. b) usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
 4. c) zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego wykorzystywanego do zajęć,
 5. d) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,
 6. e) zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie,
 7. f) przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody,
 8. g) zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
 9. h) unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 10. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice przyprowadzają do szkoły jedynie zdrowe dzieci.
 2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
 3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
 4. Przed wyjściem dziecka z domu do szkoły rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
 5. Poruszając się po terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.
 6. Rodzice/opiekunowie przebywający w respektują zarządzenia, polecenia dyrektora.

Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

 1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły przestrzegają zasad dotyczących ilości osób w szatni.
 2. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.
 3. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły, a w przypadku braku kontaktu do sekretariatu placówki.
 4. W czasie oczekiwania na:
 5. a) zakończenie nadzoru epidemicznego,
 6. b) zakończenie kwarantanny,
 7. c) zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.
 8. Rodzice odbierają dzieci ze szkoły w zdeklarowanych godzinach spośród: 14:15, 15:10, 16:00.

Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej

 1. Do biblioteki wchodzi wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 2. Książki i materiały przygotowane do wypożyczenia i oddane do zwrotu odbywają dwudniowa kwarantannę, po czym są odpowiednio rozdysponowane w warunkach reżimu sanitarnego obowiązującego zarówno obsługującego, jak i czytelnika.

 Modyfikacja pracy świetlicy

 1. W świetlicy szkolnej uczniowie zachowują właściwy dystans społeczny.
 2. Uczniowie spożywające w świetlicy posiłki myją lub dezynfekują dłonie i zajmują miejsca zgodnie z kręgami klasowymi, aby zapobiec kontaktowaniu się dzieci z różnych klas.

 

 

Skip to content