5 czerwca 2020

Zasady i terminy rekrutacji do klasy pierwszej liceum

Rejestracja internetowa kandydatów do szkół ponadpodstawowych

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html.

 

REGULAMIN REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO STO
W KLUCZBORKU DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLASY PIERWSZEJ SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO STO W KLUCZBORKU

 1. Rekrutacja uczniów do klasy I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności.
 2. Termin rekrutacji ustala dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku.
 3. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez dyrekcję   Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół  Ogólnokształcących STO w Kluczborku.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
  a) dyrektor szkoły,
  b) osoba, której dziecko bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do LO STO w Kluczborku.
 5. Kandydaci do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku przyjmowani będą na podstawie: wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen uzyskanych na końcowym świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, dokumentów poświadczających szczególne osiągnięcia, ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz aktywności społecznej.
 6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 (dwieście).
 7. Za egzamin ósmoklasisty można uzyskać do 100 punktów.
 8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego i  matematyki przeliczane są na punkty według zasady: 1% w każdym zakresie odpowiada 0,35 pkt (100% x 0,35 = 35 pkt).
 9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu języka obcego nowożytnego przeliczane są na punkty według zasady: 1% w każdym zakresie odpowiada 0,3 pkt (100% x 0,3 = 30 pkt).
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt

 

 1. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać do 100 punktów.
 2. Podczas kwalifikacji pod uwagę bierze się oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch innych przedmiotów spośród: historii, języka obcego nowożytnego, biologii, chemii, fizyki lub geografii.
 3. Przyjmuje się następujący przelicznik punktowy za oceny z języka polskiego, historii, języka obcego nowożytnego, matematyki, biologii, fizyki, chemii lub geografii,

 1. za ocenę celującą – 18 punktów,
  b.  za ocenę bardzo dobrą –17 punktów,
  c.  za ocenę dobrą – 14 punktów,
  d.  za ocenę dostateczną – 8 punktów,
  e.  za ocenę dopuszczającą – 2 punktów.
 1. Kandydat może otrzymać maksymalnie 25 punktów za udokumentowane osiągnięcia:
  a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
  b) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia w zawodach wynosi 18 punktów.
 2. Punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach przyznawane są za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1737 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 2. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 3. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 4. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 5. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (stały wolontariat lub uznana praca w samorządzie szkolnym) przyznaje się 3 punkty.
 7. Warunkiem pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej 90 punktów.
 8. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy przeszli pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje większa liczba punktów.
 9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum STO niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.
 10. Gdy liczba uzyskanych przez kandydatów punktów jest równa, szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce:
 11. absolwentom Społecznego Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku,
 12. rodzeństwu dzieci uczących się w Zespole,
 13. sierotom, osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osobom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
 14. kandydatom o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 15. kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 16. gdy wymienione w pkt 1-6 zasady nie okażą się rozstrzygające, przyjmuje się wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria.

Terminy przyjmowania podań i kwalifikacja kandydatów do szkoły

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Kandydat wprowadza odpowiednie dane do systemu informatycznego na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl, a następnie składa dokumenty do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata. od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 1500
2. Kandydat wprowadza do systemu informatycznego oceny oraz inne osiągnięcia ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i składa do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 24 czerwca 2022 r. do 13  lipca 2022 r. do godz. 1500
3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. 20 lipca 2022 r.
4. Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie były złożone. od 20 lipca  2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 29 lipca 2022 r. do godz. 1400

 

Skip to content