10 kwietnia 2017

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI

SPOŁECZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KLUCZBORKU

§1

 1. Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku jest Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku.
 2. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej. Funkcjonowanie placówki regulują statut i wewnętrzne regulaminy.
 3. Szkoła nie podlega rejonizacji.
 4. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których stan rozwoju emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno- wychowawczych w systemie klasowo-lekcyjnym, bez dodatkowej opieki.

§2

Nabór  do  Szkoły  Podstawowej  STO  odbywa  się  według następującej kolejności:

 1. Po pobraniu i wypełnieniu przez rodzica podania (pobierz w sekretariacie szkoły lub tutaj) o przyjęcie dziecka do szkoły, zostaje ono wpisane na listę kandydatów uczniów klasy I.
 2. Kandydatów na pierwszoklasistów wraz z ich rodzicami w maju w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki dziecka w kl. I zaprasza się na spotkanie z innymi uczniami (kandydatami do klasy I).
 3. Spotkanie majowe przebiega w dwóch częściach:
  1. Pierwsza część to spotkanie wszystkich kandydatów oraz ich rodzic z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem szkolnym i nauczycielami klas I-III. Ma ono charakter informacyjny.
  2. W drugiej części spotkania dzielimy się na dwie grupy.
   Pierwsza grupa to kandydaci do klasy pierwszej, którzy z wychowawcą przechodzą do sali, gdzie będą odbywały się gry i zabawy dydaktyczne. Grupa ta wspólnie z wychowawcą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej bawi się, rozwiązuje zagadki, rysuje, układa „rozsypanki” itp. Na  podstawie  obserwacji  zachowania  dzieci  w tej części chcemy dowiedzieć się, jak  dzieci  współpracują  w  grupie  oraz rozpoznać możliwości psychofizyczne dziecka.  W tym czasie druga grupa  (tj. rodzice oraz dyrekcja szkoły)  kontynuuje spotkanie  –  przekazywane są  wówczas istotne informacje o funkcjonowaniu placówki (może to mieć formę rozmów w grupie oraz rozmów indywidualnych z rodzicami poszczególnych dzieci).
 4. W skład komisji przeprowadzającej rekrutację do klasy wchodzą: wychowawca, nauczyciele klas I-III, pedagog szkolny.  Przewodniczącym komisji jest dyrektor szkoły.
 5. Przygotowany przez komisję scenariusz zajęć jest uzgodniony z dyrektorem.
 6. Na ostateczny wynik rekrutacji mają wpływ zarówno wyniki spotkania rekrutacyjnego z kandydatem, jak i rozmowa rodziców kandydata z dyrektorem.
 7. Po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych zbiera się komisja, która pod przewodnictwem dyrektora szkoły ostatecznie ustala listę przyjętych do szkoły.
 8. Lista uczniów przyjętych do klasy I jest do wglądu dla zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni od zakończenia spotkań rekrutacyjnych.

§3

Forma tej rekrutacji ma w sposób maksymalny uchronić kandydatów od stresu – dzieci się wspólnie bawią, nie ma egzaminowania ani punktacji. Daje to możliwość uzyskania bardzo wiarygodnej informacji na temat kandydatów do klasy I. Pozyskana wiedza ma posłużyć szkole (w szczególności – wychowawcy) do formułowania wniosków niezbędnych do stworzenia planu dydaktyczno-wychowawczego dla tej klasy.

ZASADY  PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 

SPOŁECZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KLUCZBORKU

§4

 1. W skład komisji przeprowadzającej rekrutację uzupełniającą do klas dysponujących wolnymi miejscami wchodzą odpowiednio:
 1. W przypadku kandydatów do klas I-III: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel języka angielskiego.
 2. W przypadku kandydatów do klas IV-VIII: wychowawca odpowiedniej klasy, nauczyciel języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, pedagog szkolny.
 1. Celem rozmowy jest określenie poziomu umiejętności i wiedzy ucznia oraz poznanie jego oczekiwań i zainteresowań, a także zaznajomienie go ze specyfiką szkoły i zasadami w niej obowiązującymi.
 2. W czasie spotkania rekrutacyjnego z kandydatem odbywa się rozmowa rodziców kandydata z dyrektorem na temat wzajemnych oczekiwań, założeń programu wychowawczego oraz zasad obowiązujących w szkole.
 3. W ciągu 7 dni od spotkania rekrutacyjnego rodzice kandydata powiadamiani są o jego wyniku.

§5

Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie drugoroczni oraz uczniowie, którzy nie mają przynajmniej dobrej oceny z zachowania.

§6

Ostatecznym  potwierdzeniem faktu zapisania ucznia do szkoły jest wpłacenie opłaty rekrutacyjnej.

Skip to content